Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - ProPom

   SNAP Line - ProPom to bardzo prosty w obsłudze programy komputerowy przeznaczony do szybkiego zbierania danych pomiarowych, bezpośrednio na produkcyjnych stanowiskach pomiarowych. ProPom w pełni współpracuje z programem głównym SNAP Line - SPC (co, czym i jak mierzyć, czytanie i zapis danych pomiarowych, analityka SPC zgodna z ustawieniami). Wszystkie wykonane w programie działania (pomiary, załączniki, itp.) widoczne są bezpośrednio w programie głównym SNAP Line - SPC. W zależności od konfiguracji programu głównego i ustawień programu pomiarowego wystarczy, aby użytkownik podczas uruchamiania programu wpisał tylko hasło lub hasło i numer detalu. Cała reszta (wybranie programu kontroli, załadowanie kontrolowanych parametrów, ustalenie sposobów akwizycji danych, itp.) odbywa się w sposób automatyczny.
   Ekran startowy zawiera listę kontrolowanych parametrów, oraz sporządzone dla wskazanego parametru karty kontrolne. O stabilności (jakości) parametrów, informują pracownika kolorowe pola z wartościami wskaźników zdolności. Oczywiście w SNAP`ie, dla każdego parametru, możemy indywidualnie ustalić kryteria ocen (kolory).
   Interface programów został skonstruowany w ten sposób, aby móc z nimi pracować bez udziału myszki (tylko klawiatura). Belka przycisków sterujących pozwala uruchomić pomiar (F2 lub F3 - ekran niżej), dodać do nadzorowanego procesu notatkę (F4), działanie naprawcze (F5) lub zaobserwowaną niezgodność (F6). F7 służy wyświetleniu kompleksowej informacji o aktualnym stanie jakości kontrolowanych parametrów. Przycisk F8 pozwala wyświetlić harmonogram kontroli (co i w jakiej kolejności powinno być zmierzone). K wyświetli karty kontrolne (X-r) wskazanego parametru, H - histogram. Przy pomocy przycisku R, użytkownik może podejrzeć „graficzną definicję pomiaru” (obraz niżej), czyli zaznaczone na rysunku punkty pomiarowe poszczególnych parametrów (co i jak mierzyć). Za pomocą przycisku I podejrzeć można dołączone do programu kontroli informacje dodatkowe (notatki, działania, niezgodności). Nasze działania związane z możliwie prostą a jednocześnie skuteczną obsługą programu przynoszą efekty (szkolenie obsługującego ProPom pracownika, rzadko trwa dłużej niż 10 minut).
   W zależności od złożoności programu głównego SNAP Line - SPC, programy pomiarowe mogą realizować złożone zadania pomiarowe (pomiar złożony - np. średnia z dwóch pomiarów - jak na obrazie wyżej, pomiary dynamiczne - statyczne, pomiary dynamiczne - ciągłe, itp.) Specjalna konstrukcja oprogramowania ProPom pozwala na wydajną i efektywną pracę systemu bez specjalnego obciążania sieci komputerowych, nawet w przypadku pracy programu na kilkudziesięciu komputerach

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021