Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - CZ

   SNAP Line - CzzZ to prosty w obsłudze program do badania czujników zegarowych. Zastosowana w programie metoda sprawdzania czujników jest zgodna z instrukcją sprawdzania czujników zębatych zegarowych z działką elementarną o wartości 0,01 mm. (Zarządzenie Nr 53 Prezesa GUM z 18 kwietnia 1996 r. - DzUMiP Nr 11/96r. poz. 61). Dodatkowo, autorzy wzbogacili program o wiele interesujących funkcji, pozwalających zuniwersalizować jego działanie.
   Tak więc w ramach definicji grupy czujników, użytkownik może zdefiniować wymagania stawiane badanym czujnikom. Przy czym istnieje możliwość indywidualnego definiowania wymagań dla każdego czujnika oddzielnie. Do wymagań tych należą: nacisk pomiarowy, rozrzut nacisku, histereza nacisku, zmiana wskazań wywołana naciskiem bocznym, zakres rozrzutu wskazań, histereza w zakresie pomiarowym i błędy wskazań w częściach zakresu pomiarowego. Użytkownik wypełniając odpowiednie pola, tworzy wymagania dla czujnika (pola niewypełnione nie biorą udziału w ocenie czujnika). Definiując tak zwany 'skok sprawdzania', użytkownik definiuje gęstość wykonywanych odczytów sprawdzających. Instrukcja GUM przewiduje stosowanie skoku 10 um. Dla czujnika o zakresie pomiarowym 10 mm oznacza to wykonanie 202 odczytów sprawdzających. Przy zdefiniowaniu 'skoku sprawdzenia' na 20 um, liczba odczytów zmniejsza się do 102, przy skoku 50 um do 42, a przy skoku 100 um do 22. W praktyce przemysłowej, najczęściej stosuje się właśnie te wartości.
Program umożliwia wprowadzanie odczytów zarówno z klawiatury, jak i wzorca odniesienia wyposażonego w łącze RS 232C (np. głowica mikrometryczna). Możliwość konfigurowania formatu transmisji danych pozwala stosować jako wzorzec, narzędzie pomiarowe praktycznie dowolnej firmy. Dodatkowym walorem programu jest możliwość zdefiniowania tablicy błędów wskazań wzorca odniesienia. Rozwiązanie to umożliwia uwzględnienie tych odchyłek w procesie oceny badanego czujnika. Oczywiście jest to rozwiązanie opcjonalne - można, ale nie trzeba.
 Wykonanie sprawdzenia ogranicza się do przejścia w pełni zautomatyzowanej procedury. Zgodnie z ustawieniami, program prowadzi użytkownika, odpytując o kolejne wartości odchyłek. Przykładowy rysunek pokazuje okno podczas badania czujnika wzorcem wyposażonym w łącze RS 232C. Odczyty odchyłek odbywać się mogą poprzez klawiaturę (Enter), przycisk Data na wzorcu lub wyzwalacz nożny (głowica mikrometryczna Mitutoyo). Jak wspomniano wcześniej, ocena czujnika odbywa się w sposób automatyczny. Po zakończeniu badania, program ustala, które z wymagań dotyczą badanego czujnika i czy wszystkie z nich są spełnione (prawy górny róg ekranu podstawowego). Generowany dla każdego badania wykres odchyłek oraz tabela pomiarów (dolna część ekranu podstawowego), pozwalają w prosty sposób uzasadnić wydana przez program ocenę.

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021