Komputer to tylko narzędzie.    Oprogramowywanie SPC i zagadnień związanych nie jest zadaniem łatwym. Z jednej strony należy pamiętać o wymaganiach norm (ISO, QS, TS, VDA, normy branżowe). Z drugiej strony należy mieć świadomość różnych, możliwych form stosowania tego typu oprogramowania (pomiary produkcyjne - pracownik nieobeznany z komputerem, pomiary laboratoryjne - różnorodność i złożoność pomiarów, kontrola inspekcyjna, kontrola dostaw, kontrola braków, itp.). System SNAP jako jedno z niewielu środowisk, umożliwia zapewnienie złożonych a czasem wręcz wykluczających się wzajemnie wymagań stawianych tego typu programom.

SNAP - co to takiego ?

   Skrót SNAP, to pierwsze litery wyrażenia Statystyczne Nadzorowanie i Analiza Procesów. SNAP Line, to grupa programów komputerowych przeznaczonych do zbierania i przetwarzania danych z produkcji pod kontem ich statystycznego i jakościowego nadzorowania. Bez względu na profil produkcji przedsiębiorstwa, w trakcie wytwarzania wyrobu, i wyrób i proces jego kształtowania podlegają wyrywkowej lub 100% kontroli. System SNAP pozwala gromadzić te dane w pamięci komputera (wyniki pomiarów, liczby braków, opisy zjawisk towarzyszących procesom, itp.). Dzięki SNAP zgromadzone dane mogą być w dowolnej chwili przeanalizowane w różnych płaszczyznach, przekrojach i kontekstach. To Państwo zamawiając wybrane moduły SNAP decydujecie o obszarach i zakresie stosowania SNAP.

SNAP - System operacyjny, platforma sieciowa, wymagania sprzętowe.

   SNAP może być uruchamiany na platformie systemu operacyjnego MS WIDNOWS w dowolnej jego wersji, współpracując z jednym z typów baz danych firmy Microsoft (MS Access lub MS SQL). SNAP pracuje równie skutecznie jako aplikacja jednostanowiskowa, wielostanowiskowa - nie sieciowa, oraz jako wielostanowiskowa aplikacja sieciowa. Producent systemu SNAP gwarantuje poprawną pracę systemu na dowolnej sieci komputerowej zgodnej z Microsoft Windows Network. SNAP będzie efektywnie pracował z każdym dostępnym aktualnie w handlu komputerem PC. Oczywiście, im „mocniejszy” sprzęt, tym praca będzie płynniejsza (duże dzienne przyrosty baz danych, praca z grafiką rastrową, itp.)

SNAP - Skalowalna Architektura.

   Jedną z najważniejszych zalet systemu SNAP jest jego pełna elastyczność. To użytkownik tworząc zamówienie lub zamawiając moduły dodatkowe decyduje o kształcie systemu, warunkach i zakresie jego stosowania, zawartych w systemie analizach, sposobach raportowania, metodach dostarczania i przekazywania informacji. Tak więc Państwo decydujecie o tym czy SNAP będzie prostą, jednostanowiskową aplikacją, z zadaniem zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji o jakości produkcji w ograniczonym tylko zakresie. Czy też stanie się on potężnym narzędziem sieciowym, w pełni odpowiedzialnym za procesy związane z obsługą systemu produkcyjnego pod kontem jego jakości.

   SNAP jako jedyny w Polsce produkt związany z zagadnieniami wspomagania jakości produkcji, jest produktem w pełni modyfikowalnym. Każdy zakupiony przez Państwa moduł systemu SNAP, może być modyfikowany zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika wytycznymi. Twórcy SNAP znają różnorodność potrzeb przyszłych użytkowników wynikającą choćby z zapisów zawartych w procedurach i instrukcjach operacyjnych. Uniwersalność SNAP pozwala zaspokoić większość tych potrzeb. Jednak w przypadkach, gdy SNAP nie spełnia w 100% Państwa wymagań, gotowi jesteśmy wykonać wszelkie niezbędne modyfikacje.

   Wiele czasu i wysiłku poświęciliśmy na to by SNAP można było nazwać systemem otwartym. Przy czym pod pojęcie “otwartość” należy rozumieć możliwość swobodnego komunikowania się systemu z dowolną, inną aplikacją, wykorzystującą standardowy, a więc powszechnie akceptowalny format zapisu danych (MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS i inne). Otwartość systemu SNAP zapewnia Państwu możliwość nieskrępowanej rozbudowy systemu w ramach własnych możliwości informatycznych. Dzięki temu rozwiązaniu, w zakresie rozbudowy systemu nie jesteście państwo zdani tylko i wyłącznie na BUK TECOM. Dzięki temu rozwiązaniu możecie Państwo wbudować SNAP w już istniejący w przedsiębiorstwie system informatyczny.

   Rozpoczęcie pracy z większością modułów systemu SNAP polega na podaniu hasła dostępu do zasobów systemu. Możliwość swobodnego konfigurowania powiązań hasło - dostęp do opcji, pozwala w sposób elastyczny sterować przydziałem zadań. Możliwość operowania hasłem na zasadzie wektora dostępu, pozwala podzielić moduły systemu na kilka funkcjonalnie niezależnych podmodułów. Każdy z tak wydzielonych podmodułów może być odpowiedzialny jedynie za pewien obszar funkcjonowanie systemu (zbieranie danych, utrzymanie baz danych, analiza statystyczna, itp.). Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy poznają tylko ten fragment systemu, który jest im niezbędnych do wypełniania ich zadań, a to z kolei sprzyja szybkiemu i “bezbolesnemu” wdrożeniu systemu.

   Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, najbardziej newralgicznym punktem każdego systemu komputerowego związanego z zapewnianiem jakości, jest moduł wprowadzania danych. Skonstruowany na potrzeby systemu SNAP, moduł wprowadzania danych pozwala w sposób elastyczny i prawie automatyczny, wprowadzić dane pomiarowe do systemu. Akwizycja danych to kilkanaście gotowych modułów pozwalających dostarczać dane do systemu podstawowego w sposób całkowicie automatyczny (w wielu przypadkach osoba wprowadzająca pomiary nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z komputerem), a także kilka konwerterów przetwarzających dane z systemów obcych do postaci SNAP.

   W polskich przedsiębiorstwach spotkać można narzędzia pomiarowe kilkunastu producentów. W ramach tych narzędzi do czynienia mamy z kilkudziesięcioma protokołami transmisji danych pomiarowych. SNAP i jego moduły pomiarowe są tak skonstruowane, aby użytkownik, bez względu na sprzęt, mógł w ten sam sposób dostarczać dane do systemu. Dostarczanie danych pomiarowych do systemu SNAP z prostych narzędzi pomiarowych typu suwmiarka, mikrometr, czujnik zegarowy, bardziej zaawansowanych typu projektor, wysokościomierz czy też złożonych, wykonywanych na zamówienie przyrządów pomiarowych jest jednakowo proste.
Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021